Δήλωση Υποστήριξης

Δήλωση Υποστήριξης

Για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Vitiskills

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η,

που εκπροσωπώ τον οργανισμό ________________________________________________

στο εξής καλούμενος “Eνδιαφερόμενος”,

για τους σκοπούς της συμμετοχής στο έργο VITISKILLS, στο εξής “Tο έργο”,

εγκρίνω τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει αναπτύξει η κοινοπραξία του Erasmus+ Project VITISKILLS, καθώς οι ακόλουθες δεξιότητες καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του εργατικού δυναμικού της αμπελουργίας:

• Αναγεννητική Αμπελουργία

• Αμπελουργία 4.0

• Διαχείριση δεδομένων στον τομέα της αμπελουργίας

• Προώθηση δίκαιων και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας

• Νέες προκλήσεις και τεχνολογίες, διοίκηση επιχειρήσεων και αμπελώνων

Αναγνωρίζω επίσης την αξία των «πράσινων και ψηφιακών» γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις πρακτικές της αμπελουργίας.

Ο οργανισμός μου είναι (σημειώστε):

o Ένωση αμπελουργίας

o Οινοποιείο

o Εκπαιδευτικό ίδρυμα

o Πάροχος εκπαίδευσης

o Συνδικάτο

o Δημόσιος οργανισμός

o Άλλο: ________________________________________

Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα του έργου και στηρίζουμε πλήρως τις πρωτοβουλίες της κοινοπραξίας VITISKILLS.

Αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να υποστηρίξετε το έργο:

o Προώθηση σε τοπικό επίπεδο

o Ενθάρρυνση άλλων ενδιαφερομένων

o Διάδοση πληροφοριών σχετικά με το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

o Διάδοση πληροφοριών σχετικά με το έργο μέσω της εκτύπωσης αφισών και φυλλαδίων

o Χρήση του περιεχομένου του έργου vitiskills σε πρακτικές εκπαιδεύσεις

o Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου

o Υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης

o Αναδημοσίευση του λογότυπου Vitiskills

o Άλλο: __________________________________________________

Αναγνωρίζω ότι οργανισμός μου ενδιαφέρεται να συμβάλει στην πρόοδο των στόχων του έργου και στη βελτίωση της προσφοράς και της ποιότητας της ΕΕΚ στον τομέα της αμπελουργίας.

__________________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Έγινε στις ________________________________

(τόπος, ημερομηνία)

Δεν πρόκειται για νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Με την υπογραφή του παρόντος εγγράφου δεν είστε υποχρεωμένοι να εκπληρώσετε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Σκοπός του είναι απλώς να παρέχει μια γενική εικόνα του είδους των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να στηρίξουν το Έργο με οποιονδήποτε τρόπο και να χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση και επικοινωνία. Συνεπώς, ενδέχεται να τροποποιηθεί.

    Αναφέρετε με ποιον τρόπο θα θέλατε να υποστηρίξετε το έργο:

    Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και το email σας παρακάτω για να υπογράψετε τη Δήλωση Υποστήριξης του Vitiskills.

    Vitiskills Δήλωση Υποστήριξης